Bảo Mật Thông Tin

WPML v4.6.0 and add-ons

200.000

Mô tả

WPML (WordPress Multilingual Plugin) là một plugin cho phép bạn tạo và quản lý trang web đa ngôn ngữ trên WordPress. Nó cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để dịch các trang, bài viết, danh mục, sản phẩm WooCommerce và các phần khác của trang web của bạn.

Các add-on của WPML bao gồm:

  • String Translation: cho phép bạn dịch các chuỗi động (ví dụ: nội dung từ các plugin, theme hoặc các trường nhập tùy chỉnh) trên trang web của bạn.
  • Translation Management: cho phép bạn quản lý quy trình dịch thuận tiện hơn, bao gồm quản lý nhóm dịch, giao nhiệm vụ cho người dịch và theo dõi trạng thái dịch.
  • Advanced Custom Fields Multilingual: hỗ trợ dịch các trường nhập tùy chỉnh được tạo bằng plugin Advanced Custom Fields.
  • WooCommerce Multilingual: cho phép bạn dịch các sản phẩm, danh mục, thuộc tính, bảng giá và các phần khác của cửa hàng WooCommerce của bạn.
  • WPML All Import: hỗ trợ dịch các trang, bài viết, sản phẩm và dữ liệu khác được nhập vào trang web của bạn từ các tệp CSV hoặc XML.