Bảo Mật Thông Tin

wpDataTables v5.4.1 – Tables and Charts Manager for WordPress

100.000

Mô tả

wpDataTables là một plugin WordPress được sử dụng để tạo và quản lý bảng dữ liệu. Với wpDataTables, người dùng có thể tạo bảng dữ liệu động từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Excel, CSV, SQL, hoặc Google Sheets

Plugin này cung cấp cho người dùng nhiều tính năng linh hoạt để tùy chỉnh bảng dữ liệu, bao gồm:

  • Tùy chỉnh giao diện: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện bảng dữ liệu bằng cách sử dụng các mẫu giao diện được tích hợp sẵn hoặc tạo ra các mẫu riêng của mình.
  • Sắp xếp và tìm kiếm: Plugin cung cấp các tính năng sắp xếp và tìm kiếm để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin trong bảng dữ liệu.
  • Tích hợp với các plugin khác: Plugin wpDataTables có tích hợp với nhiều plugin khác để giúp người dùng tùy chỉnh và quản lý bảng dữ liệu một cách linh hoạt hơn.
  • Tạo báo cáo: Plugin cho phép người dùng tạo báo cáo dựa trên bảng dữ liệu và tùy chỉnh các mẫu báo cáo theo nhu cầu của mình.
  • Tích hợp với dữ liệu động: Plugin cho phép người dùng tạo bảng dữ liệu động bằng cách kết nối với các nguồn dữ liệu động như API, JSON, XML và nhiều hơn nữa.

wpDataTables rất hữu ích cho các trang web cần hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, như các trang web về thống kê, báo cáo hoặc quản lý sản phẩm.