Bảo Mật Thông Tin

Fluent Forms Pro Add-On v4.3.23

100.000

Mô tả

Fluent Forms Pro Add-On là một plugin cho WordPress dùng để tăng cường tính năng và tùy chỉnh cho plugin Fluent Forms. Nó cung cấp các tính năng như tạo các mẫu đăng ký, liên hệ, bảng điều khiển quản trị và thống kê cho mẫu, tích hợp với các nền tảng email marketing và CRM, tùy chỉnh các trường mẫu và hỗ trợ cho việc xác thực và bảo mật dữ liệu. Nó giúp giảm thời gian và công sức cho việc tạo và quản lý các mẫu trên trang web của bạn.