Đánh giá FileBird – Ưu và Nhược – Cách tốt nhất để tổ chức các tập tin đa phương tiện vào trong các thư mục như thế nào?